Közérdekű adatokÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

I. Szervezeti személyzeti adatok

1. Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6.
Tel.: 06 (25) 550-550
Fax: 06 (25) 413-640
E-mail: kommunikacio@pantaleon.hu
Honlap: www.pantaleon.hu

Ügyfélszolgálat (információ, szakrendelés előjegyzés):
Telefonon munkanapokon 7-18 óráig: +36 25 550-560,
személyesen az információs pultoknál (kórház, rendelőintézet, KTT) munkanapokon 7-15 óráig

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tekintse meg szervezeti egységeink vezetőinek elérhetőségét itt

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9-11 óra között

Ügyfélkapcsolati vezető:
Lalák Gabriella
kommunikációs és marketing osztályvezető
telefon: +36 25 550-163, +36 25 550-239
e-mail: lalakg@pantaleon.hu

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns.
Kórházunk egyéb alapítványai (itt)

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
Adatvédelmi szabályzat

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
[ARCHÍV] - Adatvédelmi szabályzat
Utolsó módosítás: 2023.06.01.

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
Szervezeti és Működési Szabályzat

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
[ARCHÍV] - Szervezeti és Működési Szabályzat
Utolsó módosítás: 2023.06.30.

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
Intézményünk Alapító okirata

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
[ARCHÍV] - Intézményünk Alapító okirata Utolsó módosítás: 2023.04.21.

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
Az intézmény feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT (a térítési díj ellenében igényben vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól)

[ARCHÍV] - TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT [PDF] Utolsó módosítás: 2023.02.24.

A Pénztár aktuális nyitvatartási ideje megtekinthető ITT!

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az egészségügyi adatok nyilvántartása és annak kiadása szigorú szabályokhoz kötötten működik, a titoktartás és a betegjogok védelme érdekében. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának feltételeit kórházunk, a Térítési Díj Szabályzatban szabályozza.
Orvos-igazgatói titkárságon 06-25 550-300-as telefonszámon, vagy orvosigazgato@pantaleon.hu email címen, lehet kérni az adatok másolati példányának kiadását.

Költségek:

  • oldalanként egységesen 100 Ft/oldal,
  • teljes egészségügyi dokumentáció másolata 5.000,- Ft,
  • CT, MR, UH, RTG felvételek CD/DVD írása 700,- Ft/db

A Pénztár aktuális nyitvatartási ideje megtekinthető ITT!

Adatbázisok: Adatbázisok [PDF]

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Tekintse meg legfrissebb Híreinket és Álláshirdetéseinket.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Tekintse meg álláshirdetéseinket!

Intézményünk pályázatait megtekintheti (itt)
vagy a Közérdekű adatok - általános közzétételi lista - III. Gazdálkodási adatok 7. pontjában.

Intézményünk közbeszerzéseinek nyilvánosságát a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 43.§ (1) bekezdése szerint teljesíti, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), valamint - ha a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi - az EKR-ben is.
e-CoRe
EKR

Az intézmény Közbeszerzési szabályzata itt található
[ARCHÍV] - Közbeszerzési szabályzat [PDF] | Utolsó módosítás: 2022.02.07.

további adatokat talál a Közérdekű adatok - általános közzétételi lista - III. Gazdálkodási adatok 8. pontjában.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - Statisztika

 

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - Éves jelentések

2023. évi jelentés (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet -
Általános közzétételi listája [PDF]

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetések

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés - 2023 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés - 2022 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés 1 - 2021 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés 2 - 2020 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés 1 - 2020 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés 2 - 2019 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves költségvetés 1 - 2019 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Költségvetés - 2018 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Költségvetés - 2017 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Költségvetés - 2016 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Költségvetés - 2015 [PDF]

Éves költségvetési beszámolók

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2023 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2022 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2021 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2020 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2019 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2018 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2017 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2016 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2015 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2014 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2013 [PDF]

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros - Éves Beszámoló - 2012 [PDF]

Gazdasági statisztikák

Gazdasági statisztika - 2023 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2022 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2021 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2020 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2019 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2018 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2017 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2016 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2015 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2014 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2013 [PDF]

Gazdasági statisztika - 2012 [PDF]

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Engedélyezett létszám munkaköri csoportonként:

  • Orvos: 150
  • Egyéb egyetemi: 10
  • Szakdolgozó: 652
  • Ügyviteli: 80
  • Fizikai: 28
  • Összesen: 920

Személyi juttatások

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A közzétételt az intézmény a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén teljesíti.
Link: https://kif.gov.hu/

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A közzétételt az intézmény a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén teljesíti.
Link: https://kif.gov.hu/

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések archívuma:

Szerződések 2022 [PDF]

Szerződések 2021 [PDF]

Szerződések 2020 [PDF]

Szerződések 2019 [PDF]

Szerződések 2018 [PDF]

Szerződések 2017 [PDF]

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közzétételt az intézmény a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén teljesíti:
Link: https://kif.gov.hu/

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Intézményünk pályázatait megtekintheti (itt)

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Intézményünk közbeszerzéseinek nyilvánosságát a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 43.§ (1) bekezdése szerint teljesíti, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), valamint - ha a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi - az EKR-ben is.
e-CoRe
EKR

Az intézmény Közbeszerzési szabályzata itt található

[ARCHÍV] - Közbeszerzési szabályzat [PDF] | Utolsó módosítás: 2024.04.02.

8.2. TIOP 224 projekt közbeszerződéses szerződései

ELŐKÉSZÍTÉS
ESZKÖZBESZERZÉS
Informatikai eszközök Betegbehívó Szerződés [PDF]
KEF I Colorspectrum [PDF]
Colorspectrum [PDF]
Delta Services Kft. [PDF]
Delta Services Kft. [PDF]
FilterMax [PDF]
FilterMax [PDF]
Fujitsu Technology Kft. [PDF]
Fujitsu Technology Kft. [PDF]
KEF II Delta Services Kft. [PDF]
Fujitsu Technology Kft. [PDF]
Fujitsu Technology Kft. [PDF]
VIR T-Systems Zrt. [PDF]
Mobiliák 1. rész Garzon Bútor Kft. [PDF]
2. rész Garzon Bútor Kft. [PDF]
Orvostechnikai eszközök 1. rész Anamed Kft. [PDF]
2. rész MedNetwork Kft. [PDF]
3. rész Euromedic Technology Kft. [PDF]
KIVITELEZÉS
Hőszer Trade Kft. [PDF]
Hőszer Trade Kft. [PDF]
Hőszer Trade Kft. [PDF]
KIVITELI TERV
MEGBÍZÁSOK
Külső minőségbiztosító Salvus Proficio [PDF]
Külső műszaki tanácsadó EMFI Unio [PDF]
Külső orvos-szakmai tanácsadó ProMenis Kft. [PDF]
Külső pénzügyi tanácsadó VASC [PDF]
Műszaki ellenőr

8.3. Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt ÁEEK_OEP_EMMI_2016/1 pályazat

"Konszolidációs pályázat keretében nyílászáró csere és melegvíz rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Műszaki leírás:
1-2_üvegfal_arazatlan ktv_1.pdf
1-2_üvegfal_arazatlan ktv_1op.pdf
1-2_üvegfal_arazatlan ktv_2.pdf
1-2_üvegfal_arazatlan ktv_2op.pdf
3_faalu_arazatlan ktv_3.pdf
3_faalu_arazatlan ktv_3op.pdf
4_melegviz_arazatlan ktv_4.pdf
4_melegviz_arazatlan ktv_4op.pdf

Bontási jegyzőkönyv:
Bontási jegyzőkönyv
Felhívott ajánlattevők
Felhívott ajánlattevők

8.4. Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt ÁEEK_OEP_EMMI_2016/1 pályazat II.

"Konszolidációs pályázat keretében nyílászáró csere és melegvíz rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok II.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Árazatlan költségvetés

Bontási jegyzőkönyv

Felhívott ajánlattevők

8.5. Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet jelenlegi informatikai rendszerével integrált betegszámla modul üzemeltetés támogatása és karbantartása, jogszabálykövetése valamint HelpDesk szolgáltatás biztosítása

Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok [PDF]

Módosított eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok [PDF]

Vállalkozási szerződés [PDF]

8.6. Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben

Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok [PDF]

Közbeszerzési dokumentumok - Iratminták [PDF]

Bontási jegyzőkönyv 2018 [PDF]

Felhívott gazdasági szereplők 2018 [PDF]

8.7. Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben (az előző, megegyező tárgyú eljárás eredménytelensége miatt megismételve)

Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok - Felhívás [PDF]

Eljárást megindító modosított felhívás és közbeszerzési dokumentumok - Módosított felhívás [PDF]

Közbeszerzési dokumentumok - Műszaki leírás [PDF]

Módosított közbeszerzési dokumentumok - Módosított műszaki leírás [PDF]

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 2019 [PDF]

Bontási jegyzőkönyv 2019 [PDF]

8.8. 63/2022. (II.28) korm. rendelet szerinti Intézkedési terv

Intézkedési terv [PDF]