FONTOS FIGYELMEZTETÉS!!!TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegeink! Tisztelt Hozzátartozók!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket elsődlegesen arról, hogy a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) rendelkezése értelmében, az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetekben közfeladatot ellátó személynek minősül, amelyre tekintettel az ilyen személy elleni erőszak a hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményi tényállásának megfelelően bűntetendő.

Másodsorban egészségügyi intézményünk becsületének csorbítására alkalmas tény állítása, híresztelése, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata a Büntető Törvénykönyvben (2012. évi C. törvény) foglalt „Rágalmazás” bűncselekménye, ha pedig dolgozónk munkakörének ellátásával összefüggésben nagy nyilvánosság előtt szintén a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el úgy a „becsületsértés” törvényi tényállását meríti ki, melyet a hivatkozott törvény szabadságvesztéssel rendel büntetni.

Továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezése értelmében:

„2:45. § [A becsülethez és jóhírnévhez való jog] (1) A becsület megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás. (2) A jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel.” 2:52. § [Sérelemdíj] (1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért

TA fentiekre tekintettel kérjük, hogy minden esetben, amikor az egészségügyi intézményünk, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó által kifejtett tevékenységet, vagy magatartást sérelmezi, szíveskedjen azt írásban vagy szóban a VI. emeleten található Kommunikációs osztályra eljuttatni, vagy ott személyesen előadni annak érdekében, hogy az intézmény irányítója a vélt sérelmet hivatalosan kivizsgálhassa és ennek eredményéről az érintetteket tájékoztathassa.

Amennyiben a fentiek ellenére intézményünk az előzőekben közölt tényállások bekövetkezését, megsértését vélelmezi, úgy haladéktalanul intézkedik a jogi felelősségre vonás kezdeményezéséről.