BetegjogokBetegjogok, betegjogi képviselő, panaszügyek

Melyek a betegek jogai?


1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Mindenkinek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a szakmailag indokolt szinten, az általa megválasztott orvosnál.

2. Az emberi méltósághoz való jog

Az ellátás során az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, a betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. A személyes szabadság csak indokolt esetben korlátozható.

Várakoztatni csak szükség esetén és a lehető legrövidebb ideig szabad.
Az ellátás során – a szeméremérzetre való tekintettel – a ruházat csak a szükséges időre és csak az indokolt mértékben távolítható el.

3. A kapcsolattartás joga

A kórházban fekvő beteg számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy hozzátartozóival kapcsolatot tarthasson, továbbá látogatókat fogadjon. Eközben persze tekintettel kell lennie az intézményi feltételekre és házirendre, és a kapcsolattartás nem zavarhatja a betegellátást vagy betegtársait sem.

A kórházi ellátás során folyamatosan is a bent fekvő mellett tartózkodhat hozzátartozója, ha súlyos az állapota vagy ha kiskorú. A szülő nőnek erre joga van a vajúdás és a szülés alatt. A szülés után pedig joga van újszülöttjével egy helyiségben való elhelyezésre – ha orvosi indok nem szól ez ellen.

A beteget megilleti vallása szabad gyakorlásának és a megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás joga. Általában jogosult saját ruháinak és személyes tárgyainak a használatára.

4. Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elő. Kórházi elbocsátás előtt a beteget vagy hozzátartozóját erről lehetőleg 24 órával előbb tájékoztatni kell. Önkéntes, saját felelősség melletti távozás vagy előzetes bejelentés nélküli távozás esetén a távozás módját a betegdokumentációban rögzíteni kell

5.  A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy teljes körű, részletes, személyére szabott tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, tervezett időpontjairól.  Kérdéseket tehet fel ezekkel kapcsolatban. Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét.

Megkérdezheti az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását.
A beteg kérheti, hogy a szükséges tájékoztatást hozzátartozója kapja meg.

6. Az önrendelkezéshez való jog

Mindenki szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, vállalja-e a javasolt beavatkozásokat, vagy elutasítja azokat - részt vehet az ellátását érintő döntésekben.

Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg a beleegyezését adja. Esetenként a beleegyezést, vagy elutasítást írásban, aláírásával hitelesítve kell megtennie.
Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha közvetlen életveszély áll fenn.

7.  Az ellátás visszautasításának joga

Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga akkor illeti meg a beteget, ha az adott ellátás elmaradása mások testi épségét vagy életét nem veszélyezteti. Az elutasítást okiratban kell megtennie, ha az ellátás elmaradása várhatóan súlyos vagy maradandó károsodással fenyeget.

Életmentő vagy életfenntartó beavatkozás csak gyógyíthatatlan és halálhoz vezető betegség fennállásakor utasítható el és csak külön orvosi bizottság előtt, a törvényben előírt módon. A visszautasításra vonatkozó nyilatkozatot a beteg bármikor visszavonhatja.

8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg kérheti a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatainak az ismertetését, továbbá kérheti azok kiegészítését, vagy kijavítását. A dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal azonban a beteg rendelkezik.  Saját költségére bárki, bármely leletéről másolatot kérhet.

9. Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni.

Melyek a betegek kötelezettségei?


A betegek kötelesek tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi házirendet.

Kötelesek együttműködni az ellátásukban közreműködő egészségügyi dolgozókkal: tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. Kötelesek a gyógykezelésekkel kapcsolatos rendelkezések betartására.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.


Kedves Betegünk!

Amennyiben Önnek a fentieken túlmenő betegjogi információra van szüksége, kérdésével forduljon kezelőorvosához, esetleg kérje tőle az egészségügyi törvény teljes szövegét, vagy keresse fel az intézmény betegjogi képviselőjét.

Amennyiben úgy érzi, hogy jogsérelem éri és az ellátó személyzetnél ennek orvoslása nem remélhető, forduljon az intézmény vezetőjéhez vagy a betegjogi képviselőhöz.


Betegjogi képviselő

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi intézménytől független személy. Intézményünk feladata, hogy megfelelő fogadóhelységet biztosítson a hozzánk kiküldött betegjogi képviselő számára, ahol az általa megjelölt időpontba fogadhatja a panaszosokat.

Jelenleg intézményünkbe kirendelt betegjogi képviselő: tájékoztató táblája itt

Központi jogvédő irodaIntegrált Jogvédelmi Szolgálat

www.ijsz.hu
Zöld számuk: +36 80 620 055

1365 Budapest, Pf.: 646.
Tel.: +36 1 8969 000